Stadgar för Klosterruin Kronobäcks Vänner

Stadgar för Klosterruin Kronobäcks Vänner fastställda vid årsmöte 2012, reviderade 2013, 2019

Föreningens namn

Föreningens fullständiga namn är ”Klosterruin Kronobäcks Vänner”.

Föreningens ändamål och syfte

Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner arbetar för att öka kunskapen om Kronobäcks historik och plats i det lokala samhället.

Syftet uppnås genom att aktivt genomföra:

 • Anordna evenemang såsom marknader, konserter, guidningar mm.
 • Anordna föreläsningar.
 • Aktivt verka för att genomföra och delta vid arkeologiska undersökningar.
 • Bygga upp och tillgängligöra ett arkiv med dokumentation kring platsen
 • Stödja andra kultur- och utbildningsverksamheter eller evenemang som verkar i föreningens syfte.

Föreningens verksamhet är religiöst och politiskt oberoende.

Medlemskap

Föreningen välkomnar alla som medlemmar. Medlemsavgift fastställs på årsmötet. Föreningen äger rätt att utesluta medlem som inte erlagt medlemsavgift. Medlem äger rätt att själv begära utträde ur föreningen.

Verksamhetsår och möten

Föreningens verksamhetsår löper från 1 oktober till 30 september.

Årsmöte ska hållas före november månads utgång. Kallelse till årsmöte ska göras senast 3 veckor före mötet. Frågor till årsmötet ska anmälas före mötet till styrelsen.

Föredragningslista vid årsmötet är:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Val av ordförande att leda årsmötet
 3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
 4. Val av två justeringsmän
 5. Val av två rösträknare
 6. Godkännande av mötets utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande till styrelsen
 12. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
 13. Val av ersättare/suppleant till styrelsen
 14. Val av två revisorer och ersättare för dessa
 15. Val av valberedning
 16. Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år
 17. Anmälda frågor
 18. Mötet avslutas

Innan utgången av mars månad ska ett medlemsmöte hållas.

Styrelsen ska ha minst två protokollförda möten per år.

Styrelse och revisorer

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen uppgifter är fördelade på:

 • Ordföranden leder föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möten. Ordföranden är firmatecknare, tillsammans med kassören.
 • Sekreteraren skriver protokoll vid mötena och sköter posten.
 • Kassören sköter föreningens ekonomi genom att betala räkningar, ta in medlemsavgifterna och sköta bokföringen. Kassören är firmatecknare, tillsammans med ordföranden. Ansvarig för att söka bidrag och för att en medlemsmatrikel upprättas.
 • Ledamöterna kan ha olika arbetsuppgifter. Bestäms av styrelsen.

En valberedning bestående av två personer ska utses.

Valberedningen ska till årsmötet föreslå vilka som ska sitta i styrelsen samt revisorer.

Revisorerna kontrollerar styrelsens arbete och bokföringen. De kontrollerar även att föreningen har gjort det som medlemmarna har bestämt. Revisorerna utfärdar en revisionsberättelse som presenteras på årsmötet. Revisorerna ska i revisionsberättelsen föreslå om styrelsen får ansvarsfrihet.

Beslutsordning

Beslut på årsmöten tas genom öppen omröstning om inget annat begärs.

Ändringar av stadgarna

Stadgeändringar föreslås vid ett årsmöte och fastställs vid nästkommande årsmöte.

Upplösning av förening

Vid upplösning av föreningen ska förslag om detta framläggas på årsmötet och fastställas vid nästkommande årsmöte. Eventuella tillgångar i föreningen tilldelas annan verksamhet som verkar i samma anda som föreningen.

Revisionsförteckning

2011-10-02 Föreslogs stadgeändring under föreningens syfte och mål enligt nedan. Detta fastslogs på årsmöte 2012-10-11:
”Föreningens Klosterruin Kronobäcks Vänner arbetar för att öka kunskapen om Kronobäcks historik och plats i det lokala samhället.”

2012-10-11 Föreslogs stadgeändring under föreningens syfte och mål enligt nedan. Detta fastslogs på årsmöte 2013-10-17:
”Föreningens verksamhet är religiöst och politiskt oberoende.”

2018-10-05 Föreslogs stadgeändring under styrelse och revisorer enligt nedan. Detta fastslogs på årsmöte 2019-10-24:
”Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.”

Stadgar KKV 191024